TS. Phan Bích Ngọc

Viện trưởng Viện Khoa học quản lý Y tế từ tháng 10-2016 đến hiện tại