CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Viện Khoa học quản lý Y tế có chức năng tập hợp các nhà khoa học, nhà thực hành có chuyên môn sâu về quản lý Y tế dự phòng, quản trị bệnh viện, để nghiên cứu, tư vấn, bồi dưỡng, đào tạo, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ lĩnh vực trên đây cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Ngành y tế.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu về quản lý Y tế dự phòng và quản trị Bệnh viện, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc da và trẻ hóa làn da.

2. Tư vấn các giải pháp, các phương án và kỹ thuật về quản lý Y tế, kiến thức chăm sóc da và trẻ hóa làn da.

3. Thực hiện các dịch vụ về: Bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu quản lý Y tế dự phòng và quản trị Bệnh viện, chăm sóc da và trẻ hóa làn da.

4. Chuyển giao công nghệ quản lý, quản lý chất lượng, kiến thức chăm sóc da và trẻ hóa làn da.

5. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý Y tế, kiến thức chăm sóc da và trẻ hóa làn da.

6. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quyền hạn

1. Thực hiện các quyền ghi trong Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ qui định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

2. Tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và hạch toán độc lập, ký kết hợp đồng, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ theo thỏa thuận qua hợp đồng, tự chủ ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực, hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

4. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, để tiến hành hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của Viện và theo quy định của pháp luật.

5. Công bố, quảng cáo, giới thiệu, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các quy định của pháp luật và Liên hiệp Hội Việt Nam.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Liên hiệp Hội Việt Nam.