Đội Ngũ Giảng Viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Bằng CM Chuyên ngành Nơi công tác hiện tại
1 Nguyễn Công Khẩn 1956 GS  

TS

Dinh dưỡng và Tiết chế Viện Khoa học quản lý Y tế
2 Đào Văn Dũng 1955 GS TS Dịch tễ học, Y tế công cộng Viện Khoa học quản lý Y tế
3 Phan Văn Tường 1959 GS TS Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế Viện QLYT-Trường Đại học YTCC
4 Bùi Đức Dương 1957 PGS TS Nội khoa Viện Khoa học quản lý Y tế
5 Vũ Khắc Lương 1954 PGS TS Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế Viện Khoa học quản lý Y tế
6 Hồ Bá Do 1948 PGS TS Dịch tễ học Viện Khoa học quản lý Y tế
7 Nguyễn Văn Hồng 1948 PGS TS Bệnh học nội khoa Viện Khoa học quản lý Y tế
8 Chu Quốc Trường 1948 PGS TS Y học cổ truyền Viện Khoa học quản lý Y tế
9 Nguyễn Duy Thắng 1953 PGS TS Nội tiêu hóa Viện Khoa học quản lý Y tế
10 Nguyễn Duy Thuần 1956 PGS TS Dược liệu, dược lý Viện Khoa học quản lý Y tế
11 Chu Văn Thăng 1955 PGS TS Kiểm soát nhiễm khuẩn Viện Khoa học quản lý Y tế
12 Trần Thị Nga 1973 TS TS Y tế công cộng Viện Khoa học quản lý Y tế
13 Vũ Văn Đẩu 1979 TS TS Điều dưỡng Viện Khoa học quản lý Y tế
14 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 TS TS Điều dưỡng Viện Khoa học quản lý Y tế
15 Đoàn Thị Vân 1982 Ths TS Điều dưỡng Viện Khoa học quản lý Y tế
16 Trần Thơ Nhị 1981 TS TS Y tế công cộng Viện Khoa học quản lý Y tế
17 Nguyễn Hữu Thắng 1976 TS TS Y học xã hội và tổ chức y tế Viện Khoa học quản lý Y tế
18 Trần Quỳnh Anh 1974 TS TS Kiểm soát nhiễm khuẩn Viện Khoa học quản lý Y tế
19 Nguyễn Đào Mai Hương 1963 Ths ThS Y tế công cộng Viện Khoa học quản lý Y tế
20 Khúc Thị Hồng Anh 1974 Ths ThS Điều dưỡng Viện Khoa học quản lý Y tế
21 Phạm Thị Thoa 1987 BS Nội trú BS nội trú Kiểm soát nhiễm khuẩn Viện Khoa học quản lý Y tế