Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học